În ianuarie 2019, s-a înregistrat un excedent de 700 milioane de lei, respectiv 0,07% din PIB.

"Comparativ cu excedentul înregistrat în luna similară a anului trecut, deficitul din luna ianuarie 2020 este explicat în principal de majorarea rambursărilor de TVA cu 1 miliard lei (1,72 miliarde lei în ianuarie 2020, comparativ cu 0,72 miliarde lei în ianuarie 2019), respectiv creşterea cheltuielilor de investiţii cu aproximativ 0,82 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent", explică reprezentanţii MFP.

Potrivit sursei citate, veniturile bugetului general consolidat au însumat 27,55 miliarde de lei în ianuarie 2020, în creştere cu 6,8% faţă de nivelul înregistrat în luna similară a anului trecut. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile bugetare au înregistrat o reducere marginală (0,1 puncte procentuale), explicată în principal de creşterea restituirilor din TVA cu 141%.

"Vom continua acest comportament corect în raport cu mediul privat, fie că vorbim de facturile ajunse la scadenţa, fie despre rambursările de TVA. Evoluţia din prima lună reprezintă un prim semnal că actorii din economie înţeleg să se conformeze voluntar şi au încredere în parteneriatul cu statul şi în soluţiile propuse pentru a flexibiliza şi îmbunătăţi administraţia publică", a declarat ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.

Încasările din impozitul pe venit au înregistrat 2,28 miliarde de lei în ianuarie 2020 şi prezintă o creştere de 14,4% faţă de luna similară a anului trecut.

Conform MFP, evoluţia încasărilor din impozitul pe salarii în luna ianuarie (8%, an/an) reflectă dinamicile câştigului salarial mediu brut (10,7%) şi a numărului mediu de salariaţi (0,9%) înregistrate în luna decembrie 2019. Totodată, scutirea salariaţilor din domeniul construcţiilor şi sectoarele industriale conexe de la plata impozitului pe venit a generat un impact negativ de 127,9 milioane de lei în ianuarie 2020, comparativ cu încasările din ianuarie 2019 .

Încasările din contribuţii de asigurări au înregistrat 9,97 miliarde de lei în ianuarie 2020 şi prezintă o accelerare, de la 8,5% în decembrie 2019 la 10% în ianuarie 2020 (an/an). Dinamica acestora reflectă preponderent avansul fondului de salarii din economie, de 11,6% în decembrie 2019, în încetinire faţă de ritmul din luna anterioară.

De asemenea, scutirea salariaţilor din domeniul construcţiilor şi sectoarele industriale conexe de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi de reducere a contribuţiei asiguratorii în muncă datorate (potrivit OUG nr 114/2018) au avut un impact negativ de 180,9 milioane lei asupra încasărilor din contribuţii.

În document se menţionează că încasările din TVA au însumat 6,68 miliarde de lei în ianuarie 2020, în scădere cu 4% faţă cele înregistrate în luna similară a anului 2019.

Potrivit MFP, scăderea încasărilor nete din TVA este explicată de majorarea restituirilor din TVA cu 141% în luna ianuarie faţă de aceeaşi lună a anului trecut (respectiv 1,72 miliarde de lei în ianuarie 2020, comparativ cu 0,72 miliarde de lei în ianuarie 2019) . De altfel, în perioada analizată se constată creşterea cu 11% a veniturilor brute din TVA exclusiv restituiri (înregistrând un nivel record istoric, de 8,4 miliarde de lei), în linie cu dinamica bazei macroeconomice relevante - cifra de afaceri în comerţ, servicii şi industrie, de 12% (an/an).

Veniturile din accize au însumat 3,31 miliarde de lei în ianuarie 2020, în creştere cu 13,9% faţă de încasările înregistrate în luna similară a anului trecut.

MFP precizează că se menţine astfel un ritm anual ridicat de creştere a încasărilor, după performanţele înregistrate în noiembrie şi decembrie 2019 (în medie 16,2%, an/an).

În ianuarie 2020 veniturile din accize pentru produse energetice au crescut cu 9% (an/an), în condiţiile în care nivelului accizei pentru carburanţi a fost diminuat la începutul acestui an cu 13% la benzina fără plumb, respectiv 14,3% la motorină.

Veniturile din accizele pentru produsele din tutun au înregistrat un avans de 16,8% (an/an), şi pe fondul majorării nivelului accizei la ţigarete cu 4,2%. Evoluţia încasărilor din accize prezintă o volatilitate lunară mai ridicată, determinată atât de politica operatorilor economici de antrepozitare fiscală a produselor accizabile, cât şi de volatilitatea consumului.

Veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor au însumat 0,36 miliarde de lei, în creştere cu 25,3% comparativ cu luna ianuarie a anului trecut. Evoluţia acestor încasări este explicată de majorarea cu 47,9% a veniturilor din taxele pe jocurile de noroc.

Veniturile nefiscale au fost de 2,11 miliarde de lei în ianuarie 2020, în creştere cu 11,6% faţă de încasările înregistrate în ianuarie 2019. Dinamica a fost susţinută de evoluţia veniturilor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (în creştere cu 113,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent) şi a veniturilor din dobânzi (+17,4%).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 1,11 miliiarde de lei în ianuarie 2020, menţinându-se ca procent în PIB faţă de ianuarie 2019, respectiv 0,1%.

Potrivit sursei citate, cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 28 miliarde de lei (2,5% din PIB), au crescut în termeni nominali cu 11,6% faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Cheltuielile au înregistrat o creştere cu 0,07 puncte procentuale de la 2,4% din PIB 2019 la 2,5% din PIB în 2020.

Cheltuielile de personal au însumat 8,46 miliarde de lei, în creştere cu 11,9% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, reflectându-se majorările salariale, indemnizaţia de hrană aplicate începând cu 1 ianuarie 2019, acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal şi-au menţinut ponderea la nivelul de 0,7%.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost 3,23 miliarde de lei, în creştere cu 2,8% faţă de anul precedent. În cadrul bugetului general consolidat, majorările faţă de medie se înregistrează la nivelul bugetelor locale, precum şi la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru plata serviciilor de transmitere şi achitare a pensiilor.

Cheltuielile cu asistenţa socială au înregistrat 11,87 miliarde de lei în ianuarie 2020 şi prezintă o creştere nominală de 15,1% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială a fost influenţată, în principal, de majorarea punctului de pensie, începând cu 1 septembrie 2019, cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei, a indemnizaţiei sociale pentru pensionari garantată cu 10%, majorarea alocaţiilor pentru copii începând cu 1 mai 2019, precum şi devansarea sumei de 1,4 miliarde lei pentru plata a 50% din cheltuielile cu pensiile pentru luna februarie care se distribuie prin Poşta Română.

Conform MFP, cheltuielile cu alte transferuri au înregistrat 1,7 miliarde de lei, fiind în creştere cu 21,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în principal ca urmare a plăţii contribuţiei României la Bugetul Uniunii Europene, respectiv 1,5 miliarde de lei în ianuarie 2020 faţă de 1,2 miliarde de lei în ianuarie 2019.

Alte cheltuieli, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare (0,2 miliarde de lei), burse pentru elevi şi studenţi, precum şi alte despăgubiri civile, acestea au însumat 0,49 miliarde de lei, majorându-se cu 23% faţă de ianuarie 2019.

Cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 1,26 miliarde de lei, cu 2,8% mai mari comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 1,31 miliarde de lei, fiind de aproape trei ori mai mari faţă de ianuarie 2019. În cadrul bugetului general consolidat, majorările apar la bugetul de stat şi la bugetele locale atât din fonduri naţionale, cât şi aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.