Specialistii cabinetului de consultanta fiscala TaxHouse au explicat pe larg toate modificarile Codului Fiscal.

Tratamentul fiscal aplicabil la achizitia de vehicule si combustibil

Din punct de vedere al impozitului pe profit, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului, sunt deductibile in limita a 50%.

Din punct de vedere al TVA, se poate deduce 50% din taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de vehicule si, respectiv, 50% din taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului.

Utilizarea, in folosul propriu sau de catre personalul societatii, a bunurilor a caror achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere a TVA (de ex. vehicule) nu mai este asimilata unei prestari de servicii.

Din punct de vedere al impozitului pe venit, la stabilirea venitului net anual din activitati independente se pot deduce 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehicule. Prevederile se aplica in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului.

Sunt excluse anumite vehicule precum cele utilizate exclusiv pentru: interventii, reparatii, paza, curierat, vanzari, transport de persoane cu plata etc.

Contribuabilii declarati inactivi, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor dar nu beneficiaza de dreptul de deducere.

Reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)

Se introduc reguli specifice pentru contribuabilii care aplica IFRS privind in principal determinarea valorii fiscale si reguli aplicabile la determinarea impozitului pe profit precum tratamentul fiscal al provizioanleor, veniturile specifice considerate neimpozabile si cheltuielile specifice considerate nededeductibile.

Din punct de vedere al taxelor locale, in cazul cladirilor care apartin persoanelor juridice ce aplica IFRS si aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost, valoarea impozabila a acestora este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale.

Impozitul pe profit

Diferentele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a obligatiunilor emise pe termen lung devin venituri impozabile. Sunt exluse din cheltuielile nedeductibilie, cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile ale titlurilor de participare si ale obligatiunilor emise pe termen lung.

Valoarea fiscala ramasa neamortizata, in cazul mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale la care se inlocuiesc parti componente, se recalculeaza prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite si majorarea cu valoarea fiscala aferenta noilor parti. In cazul mijloacelor fixe amortizate integral la inlocuirea partilor componente se va stabili o noua duarata normala de utilizare de catre o comisie tehnica sau un expert tehnic independent.

Cheltuielile cu remunerarea angajatilor in instrumente de capitaluri proprii cu decontare in numerar reprezinta cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit daca acestea sunt impozitate, pe cand cheltuielile cu remunerarea angajatilor in instrumente de capitaluri proprii cu decontare in actiuni reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Impozitul pe venit

Pentru urmatoarele venituri nu mai exista obligatia de retinere la sursa a impozitului pe venit in cota de 10% de catre platitorul de venit ci persoana fizica beneficiara a venitului trebuie sa efectueze plati anticipate in patru transe egale in timpul anului pe baza declaratiilor de venit estimate/realizate: venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, venituri obtinute in baza contractelor de comision, mandat comercial.

Nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit se elaboreza de catre Ministerul Finantelor Publice (inainte era elaborat de catre Directiile Finantelor Publice teritoriale). In acest sens, s-a publicat Ordinul nr. 2875/2011 care aproba lista activitatilor respective (ce este mai restransa decat cea anterioara).

Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real.

Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor si veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea in scop turistic a camerelor, situate in locuinte proprietate personala. Veniturile obtinute din inchirierea unui numar intre 1 – 5 camere situate in locuinta personala se impun pe baza de norme de venit.

Veniturile obtinute din inchirierea unui numar mai mare de 5 camere situate in locuinta personala sunt considerate venituri din activitati independente iar venitul net se determina in sistem real, impozitarea facandu-se corespunzator.

Noi reguli privind impozitul pe veniturile din arenda

Astfel, impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.

In cazul contractelor de arendare aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2012 contribuabilii care realizeaza venituri din arenda sunt obligati sa-si exercite in scris optiunea privind modalitate de impunere aleasa, prin incheierea unui act aditional, inainte de data efectuarii primei plati, care sa fie inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la incheierea acestuia.

Platile anticipate (cele care nu sunt cu retinere la sursa) se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru (inainte termenul era de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru).

Taxa pe valoare adaugata

Modificari privind definitia bunurilor de capital: conform noilor prevederi, in cazul societatilor de leasing, automobilelel si mijloacele fixe amortizabile a caror limita minima a duratei normale de utilizare este mai mica de 5 ani nu vor mai fi considerate bunuri de capital.

Intr-o tranzactie intre doua persoane impozabile nerezidente, in care furnizorul/prestatorul nu este considerat stabilit si nu este inregistrat pentru TVA in Romania, persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, daca acesta este inregistrat pentru TVA in Romania. Conform prevederilor anterioare, aceasta regula era aplicablila doar in situatia in care beneficiarul era inregistrat pentru TVA in Romania prin reprezentant fiscal.

Conform noilor prevederi, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care in cursul anului calendaristic precedent nu depasesc plafonul de scutire, pot solicita scoaterea din evidenta, in vederea aplicarii regimului special de scutire, intre 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate. Termenul anterior prevazut pentru astfel de solicitari era de 20 ianuarie a anului urmator.

Persoanele impozabile care, conform prevederilor de mai sus, solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta, nu au obligatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta, pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2012 inclusiv.

Conform noilor prevederi, pot solicita inregistrarea in scopuri de TVA si persoanele impozabile, nestabilite si neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, care efectueaza importuri de bunuri in Romania.

Modificari privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA

Organele fiscale pot anula inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, printre altele, si daca:

i) aceasta nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa

ii) in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni/doua trimestre consecutive in cursul unui semestru calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii. Totodata, daca persoana impozabila nu depune o cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.

Contribuabilii a caror cod de TVA a fost anulat nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA.

Accizele pentru motorina

Nivelul accizei pentru motorina va fi de 374 euro/tona, respectiv 316,03 euro/1000 litri. Nivelul anterior era de 358 euro/tona, respectiv 302,51 euro/1000 litri.

Contributii sociale obligatorii

Contributiile sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor precum si venituri din pensii. Potrivit noilor reglementari se datoreaza contributii de asigurari sociale asupra indemnizatiei administratorilor societatilor precum si asupra sumelor primite de reprezentanti.

Cu privire la exceptiile generale aplicabile, nu intra in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii avantajele in natura expres mentionate la litera p) a art. 29615, dupa cum urmeaza: utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, in vederea deplasarii de la domiciliu la locul de munca si invers cazarea in unitati proprii hrana acordata potrivit legii permisele de calatorie pe orice mijloc de transport, acordate in interes de serviciu, primele aferente asigurarilor profesionale, asigurarilor de pensii ocupationale, asigurarilor la un fond de pensii facultative si asigurarilor voluntare de sanatate, suportate de angajator pentru salariatii proprii, in limitele de deductibilitate prevazute de lege, dupa caz.

Cu privire la exceptiile specifice aplicabile, protrivit noilor reglementari nu se datoreaza contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile acordate in momentul disponibilizarii si pentru platile compensatorii suportate de bugetul asigurarilor de somaj.

Se introduce procedura prin care se pot declara si plati contributiile sociale obligatorii pentru strainii, angajati de angajatori nerezidenti, care desfasoara activitati dependente in Romania.

Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personaliate juridica.

Au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, urmatoarele persoane: intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale, membrii intreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoana fizica autorizata, persoanele care realizeaza venituri din profesii libere, persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietateintelectuala doar in cazul in care impozitul se determina in sistem real (folosind contabilitatea in partida simpla), persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole, persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) (e.g. drepturi de proprietate intelecuala, vanzarea bunurilor in regim de consignatie, contracte de agent, comision, conventii civile, s.a.), din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) si din activitatile agricole.

Nu datoreaza contributia de asigurari sociale persoanele care: sunt asigurate ale sistemului public de pensii sau beneficiazǎ de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii realizeaza venituri din: activitatile agricole, asocieri fara personalitate juridica.

Nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala daca mai realizeaza si venituri din salarii, indemnizatii de somaj, pensii sub 740 lei, sau venituri din activitatile independente mentionate mai sus.

Capitolul 3: contributii sociale obligatorii pentru persoanele care realizeaza alte venituri sau pentru persoanele care nu realizeaza venituri.

Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal, venituri de natura celor mentionate la Capitolele 1 si 2 cu exceptia veniturilor din drepturile de proprietate intelectuala, si nici venituri sub forma indemnizatiilor de somaj sau pensii sub nivelul de 740 lei au obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate si asupra veniturilor din: cedarea folosintei bunurilor, investitii, premii si castiguri din jocuri de noroc, operatiunea de fiducie sau alte surse.

Persoanele care nu realizeaza venituri in cadrul unui an fiscal de natura celor mentionate la Capitolele 1 – 3 de mai sus, indemnizatii de somaj, pensii sub nivelul de 740 RON sau care nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurare de sanatate fara plata contributiei datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate la nivelul salariului minim brut pe tara pentru fiecare luna.

Modificarile au intrat in vigoare din 1 ianuarie

Majoritatea modificarilor legislative aduse de Ordonanta de Urgenta nr. 125 din 30.12.2011 si prezentate mai sus intra in vigoare la 1 ianuarie 2012. Incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la Capitolele 2 si 3 revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

TaxHouse este un cabinet independent de consultanta, firma membra a Taxand, prima retea globala de firme de consultanta independente. Fondata in anul 2005, aceasta numara astazi peste 2.000 de experti fiscali in 50 de tari.

Citeste si:

"Smartphone-urile ne violeaza intimitatea". Un scandal de proportii a izbucnit in Japonia

Parodia care a innebunit internetul la inceput de an. Sarkozy, in rol de chelner beat, catre Merkel: "Arati mai bogata ca niciodata" VIDEO